εntropy

Let's make Entropy.

Случайная энтропия →

Правила

  1. За ртсоомпр пиэортин вма нсяячлтсеиа 1 ε л)нэоип.(с
  2. ждеМу имоорстмарп сяесввялтат пазуа лдя лбоее ооимгуввчд нлаазаи пэинрито.
  3. аЗ каЛй ртоав члепатуо 2 ε. аЛйк номож р.ьбуат
  4. ипнтЭояр ыбисавяерт айч.лнсоу
  5. етН орнтвийге. Нте шеол.чуг Нте евжосег.
  6. тобьивДа юнриэпот – 4 .ε
  7. лилДпоетоьнно ьотоибдраагпл траоав - акнкоп саспо.иб За аедожк соабипс вы дтотееа 1 ε .увтроа Ссбиопа аадзн ен вр.теуьн
  8. ситтсувтОе игнйрает тволпяезо епдзтвряено нтеицоь цнимфроа,юи он таорва мноож трагидпбоаьол и лавсьиитмтуро оинееляпв йаотк онрипиэт щеч.а

помощь Энтропия – коллективный беспорядочный блог об интересном и красивом в мире и интернете.