εntropy

Let's make Entropy.

Случайная энтропия →

Правила

  1. аЗ торрсмпо тиэонипр мав аяеилснтчяс 1 ε и.сонэпл()
  2. дМжеу пиррастммоо втялвтаесяс аапзу ляд елобе чомувгодви знааила рпит.эоин
  3. За Лйка оратв утлчоаеп 2 .ε йаЛк жомон рта.бьу
  4. ояитЭрнп рвсеяитбаы оунч.алсй
  5. Нте гйтиеорн.в Нет .шеогчул теН есжг.оев
  6. тДвобиаь рнпэитюо – 4 .ε
  7. ьтлиопоеолннД дпьибаголртоа тароав - пканок соп.иасб За жаекод осабспи ыв етотдае 1 ε уотва.р пбоисСа надаз ен внет.урь
  8. утетсвистО агртенйи влзопеотя тязведоепрн ценьоти юф,омаиинрц он оврата оонмж иартгдбоплоаь и арусмлиитьтов еовпелиня айток отипнирэ .чаещ

помощь Энтропия – коллективный беспорядочный блог об интересном и красивом в мире и интернете.